hedaer
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider

Laboratorium betonu

Laboratorium betonu realizuje badania w stałej siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Chlubnej 7 (d. Czajki 2) oraz w terenowych punktach laboratoryjnych, tworzonych na potrzeby klientów w każdym rejonie Polski. Wieloletnia praktyka, doświadczona kadra inżynieryjno-techniczna, nowoczesne zaplecze sprzętowe oraz ścisła współpraca z:

 • Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,
 • Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej,
 • Instytutem Przemysłu Organicznego w Warszawie,
 • Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie,
 • Przedsiębiorstwem Innowacyjno Wdrożeniowym „Lubanta” S.A. w Luboniu k/Poznania

umożliwiają świadczenie usług na najwyższym światowym poziomie.

Laboratorium betonu, aby sprostać oczekiwaniom klienta oraz uwiarygodnić kompetencje personelu i jakość usług Laboratorium realizuje politykę jakości, której wynikiem jest wdrożenie systemu jakości zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025, oraz uzyskanie Certyfikatu Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 651, nadanego przez Polskie Centrum Akredytacji.
Wdrożony system jakości, jest stale doskonalony i dostosowywany do nowych wyzwań.

Ponadto nasze Laboratorium betonu jest członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, który stanowi forum współdziałania i wymiany doświadczeń krajowych laboratoriów badawczych w zakresie wdrażania systemów jakości zgodnych z normami europejskimi.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI LABORATORIUM

Badania mieszanki betonowej:

 • Pobieranie próbek mieszanki betonowej PN-EN 12350-1
 • Badanie konsystencji mieszanki betonowej – metodą opadu stożka wg PN-EN 12350-2
 • Badanie konsystencji mieszanki betonowej – metodą stolika rozpływowego wg PN-EN 12350-5
 • Badanie gęstości objętościowej mieszanki betonowej wg PN-EN 12350-6
 • Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej metodą ciśnieniową wg PN-EN 12350-7

Badania betonu:

 • Badanie wytrzymałość betonu na ściskanie w zakresie do 5000 kN wg PN-EN 12390-3, PN-EN 12504-1 pkt.8
 • Oznaczanie gęstości objętościowej betonu wg PN-EN 12390-7 p.5.1
 • Oznaczanie nasiąkliwości betonu wg PN-88/B-06250 p. 6.4
 • Oznaczanie mrozoodporności betonu – metodą zwykłą wg PN-88/B-06250 pkt. 6.5.1
 • Oznaczanie wodoszczelności betonu do W 16 wg PN-88/B-06250 pkt.6.6
 • Badanie głębokości penetracji wody pod ciśnieniem wg PN-EN 12390-8
 • Oznaczanie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy rozłupywaniu wg PN-EN 12390-6
 • Oznaczanie wytrzymałości betonu na zginanie PN-EN 12390-5

Badania betonu w konstrukcji:

 • Pobieranie próbek betonu z konstrukcji o średnicy od 80mm do 200mm metodą odwiertów rdzeniowych wg PN-EN 12504-1 pkt.5 i oznaczanie wytrzymałości na ściskanie, wodoszczelności, mrozoodporności nasiąkliwości betonu w próbkach pobranych z konstrukcji
 • Badanie konstrukcji betonowej metodą nieniszczącą za pomocą młotka Schmidta
 • Pomiar wytrzymałości betonu na rozciąganie metodą ” PULL-OFF”

Badania cementu:

 • Oznaczanie wytrzymałości cementu wg PN-EN 196-1
 • Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości cementu wg PN-EN 196-3

Badania kruszyw:

 • Oznaczanie składu ziarnowego metodą przesiewania wg PN-EN 933-1
 • Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości wg PN-EN 1097-6
 • Badanie wskaźnika piaskowego wg PN-EN 933-8
 • Oznaczanie mrozoodporności kruszywa

Badania wpływu domieszek do betonu na właściwości mieszanki betonowej i betonu

Badanie zapraw stwardniałych wg PN-85/B-0450

Projektowanie recept mieszanki betonowej

Badanie stali zbrojeniowej:

 • Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie wg PN-EN ISO 6892-1

Kompleksowa kontrola jakości robot betonowych na placach budów

Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonów na betoniarniach

Ekspertyzy konstrukcji budowlanych

Uszczelnianie rys w konstrukcjach budowlanych

Realizując politykę jakości, laboratorium:

 • Zapewnia organizację laboratorium umożliwiającą personelowi efektywne realizowanie przyjętych zadań,
 • Gwarantuje poufność, bezstronność, niezależność i rzetelności badań
 • Zapewnia konkurencyjność Laboratorium na rynku usług badawczych poprzez dbałość o klienta, spełnienie jego wymagań i terminowość świadczonych usług.
 • Posiada odpowiednie warunki lokalowe, środowiskowe i niezbędne środki do jego funkcjonowania a personel ma możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.
 • Personel laboratorium nie podlega żadnym finansowym, handlowym oraz innym naciskom i wpływom wewnętrznym oraz zewnętrznym, które mogłyby niekorzystnie wpływać na jakość badań.