Na czym polegają laboratoryjne badania cementu?

Budownictwo przemysłowe oraz prywatne nie może istnieć bez cementu. To podstawowy składnik zaprawy murarskiej i innych spoiw używanych do budowania wszelkiego rodzaju konstrukcji. Od jego wytrzymałości i właściwości zależy trwałość budowli. Cement może występować w wielu odmianach, aby znać jego konkretne właściwości trzeba poddać daną mieszankę laboratoryjnemu badaniu cementu. Nasi klienci często pytają nas, dlaczego jest to tak istotne, więc postanowiliśmy napisać parę słów o istocie badania cementu.

Beton musi być wytrzymały wielopłaszczyznowo

Wytrzymałość betonu to jego odporność na działanie wielu czynników zewnętrznych jak czynniki atmosferyczne, ściskanie, ścieranie czy wodożądność. Samych parametrów, jakie trzeba wziąć pod ocenę, jak za chwilę zobaczycie, jest naprawdę sporo. Każdy z tych czynników wpływa na określenie klasy i jakości cementu, dlatego tak ważne jest, aby badania laboratoryjne przeprowadzać w specjalnie do tego celu tworzonych miejscach, w odpowiednich warunkach i zawsze w odniesieniu do sposobu ostatecznego wykorzystania badanej próbki cementu.

Należy mieć zawsze na uwadze fakt, iż wytworzony przy użyciu cementu beton, musi spełniać najwyższe normy jakości. Od klasy betonu zależy bezpieczeństwo użytkowania obiektów, czy też ich walory estetyczne.

Badając cement, określa się czynniki mechaniczne, fizyczne i chemiczne

Poddając daną próbkę cementu badaniom, sprawdza się w szczególności:

  • rodzaj i klasę wytrzymałościową cementu, gdzie badaniu poddaje się zaprawy normowe pod kątem zginania i ściskania

  • czas wiązania zaczynu cementowego – zaczyn cementowy jest oceniany pod kątem wiązania i twardnienia, jest to niezwykle istotne z punktu widzenia wylewania form cementowych. Na czas wiązania mogą mieć wpływ stosowane w cemencie dodatki i jego rozdrobnienie. Często dodaje się do mieszanki gips dwuwodny celem zwiększenia właściwości plastycznych cementu i jego urabialności,

  • gęstość cementu w różnych wariantach takich, jak gęstość nasypowa w stanie luźno usypanym i gęstość w stanie utrzęsionym. W praktyce parametr ten wykorzystuje się do określenia pojemności użytkowej betoniarek czy samochodów używanych do transportu.

  • stałość objętości zaczynu cementowego. Stałość zaczyny cementowego po stwardnieniu oznacza stabilność, wytrzymałość budowanej konstrukcji

  • wodożądność cementu oraz właściwa konsystencja zaczynu cementowego. W tym przypadku szacuje się ile wody potrzeba do otrzymania zaczynu o konsystencji znormalizowanej, wyznaczonej na podstawie badania wykonanego w aparacie Vicata. Jest to o tyle istotne, że np. zbyt duża ilość wody zarobowej zwiększa porowatość zaczynu cementowego.

  • skurcz stwardniałych zaczynów cementowych i zapraw przy zmiennej wilgotności – mająca na celu określenie odpowiedniej pielęgnacji betonowego elementu do czasu uzyskania jego pełnej wytrzymałości.

Dodatkowo badaniu podlegać mogą takie cechy fizykochemiczne cementu jak: miałkość, straty prażenia, zawartość chlorków i siarczanów, wytrzymałość na ściskanie oraz czynniki związane z wymogami inwestycji, gdzie użyty ma być beton: przeznaczenie, wymiary konstrukcji, warunki środowiskowe, warunki termiczne, planowana pielęgnacja, dostępność cementu w danej lokalizacji i wiele innych.

Kategoria
badanie betonu